Пейрол услуги

Пейрол услуги е модерният термин за ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ – /в превод от англ. администриране на трудовите възнаграждения/ - администрирането на трудовите възнаграждения в последно време се обособи като самостоятелно направление в бизнес процесите, продиктувано от големия обем регулаторни рамки, които оказват влияние и взаимовръзки, касаещи възнагражденията. По своята същност дейностите по администрирането на възнагражденията не са счетоводни услуги, а трудово-правни, но в практиката сме свикнали да се вършат от счетоводителите, особено в малките фирми. Принципно, възнагражденията са част от разходите по икономически елементи в предприятието, но разнородните нормативни постановки и различните контролни органи по тяхното прилагане, доведоха до необходимостта от тясно специализирани познания и квалифициран персонал по тяхната реализация в практиката. Бизнес процесите по администриране на трудовите възнаграждения се включват в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и отделно като аутсорсинг услуга. Обхващат цялостното администриране на персонала – от назначаването му по трудов договор до изготвянето на необходимите документи за освобождаването му от работа независимо от причината /освобождаване по взаимно съгласие, с предизвестие на някоя от страните, дисциплинарно или при пенсиониране/ . Процесите обхващат следните дейности:

 • Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите от тяхното кандидатстване за работа при съответния Доверител до прекратяване на правоотношенията по между им;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;
 • Изготвяне на заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати, в това число и нареждания за масово плащане на възнагражденията;
 • Администриране на отсъствията - изчисляване на отпуски, болнични и обезщетения;
 • Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж - УП-2 и УП-3;
 • Подаване на необходимите декларации или други документи в ТД на НАП;
 • Подаване на болнични листове и приложения в НОИ;
 • Подаване на данни и справки касаещи възнагражденията и персонала в НСИ;
 • Изготвяне и попълване на Трудови книжки;
 • Изготвяне на документи за Инспекция по труда съвместно с партньори на фирмата ни;
 • Разработване на правила за обработка и съхранение на документите, и данните касаещи ТРЗ по Закона за защита на личните данни и GDPR (General Data Protection Regulation – Регламент 2016/679) ;
 • Администриране на извънтрудови правоотношения (Граждански договори) – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;
 • Администриране на отношенията между наемодател и наемател и изготвяне на съответните справки, удръжки, декларации и подаване в НАП
 • Изготвяне на необходимите справки за нуждите на мениджмънта и счетоводния отдел на Клиента, при ревизии, проверки и др.
 • Възстановяване на бази и/или създаване на бази при тяхното изгубване обхващащи данните необходими  за Държавното обществено осигуряване, след предоставяне на необходимите документи от страна на Клиента. Фирмата ни поддържа и разполага със софтуер обхващащ тези данни и изходни справки, формиране на файлове и др. от 1997 година до момента.
 • Трудова медицина – съвместно с нашите партньори ще Ви осигурим всичко необходимо, за да покриете изискванията към работните места на вашата компания и разработите съпътстващата документация.
 • Организация по попълване и подаване на документи по ЗБУТ, водене на отчетни регистри и др. – съвместно с партньори.
FINTEX Consulting

Комплексни счетоводни
услуги за български и
международни контрагенти.

© 2024. Всички права запазени. Уеб дизайн от CreateDesigns

Search

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от тях са важни за правилното функциониране на сайта, а други ни помагат да подобряваме услугите в сайта. Имате възможност да изберете дали да разрешите нашите бисквитки или да ги откажете. Моля, имайте предвид, че отказването на бисквитките ще ограничи възможностите за използване на сайта ни.