Извън абонаментно счетоводно обслужване

Извън абонаментното счетоводно обслужване е процес обхващащ случайни клиенти и клиенти с необходимост от ползване на счетоводни услуги еднократно, или  с малка годишна периодичност, които нямат сключен договор за счетоводно обслужване с фирмата ни.

 • Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи подлежащи на осчетоводяване под опис изготвен от Клиента;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни широко използвани файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път, със съхранение на база данни.
 • Изготвяне и предаване на архив на базата данни.
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за дълготрайните активи, отчет за собственият капитал, и приложения съобразно нуждите на Клиента и съответните държавни учреждения.
 • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ и/или на Възложителят за подаването им от негова страна.
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация по ЗКПО
 • Обработка на документи касаещи физически лица, свободни професии, наемодатели и подготовка за определяне на дължимия данък по ЗДДФЛ и осигурителни вноски, в т.ч. и изравнителни вноски за съответната година.
 • Изготвяне на декларации обхващащи информация относно размера, вида и сроковете за Държавното обществено осигуряване – Декларация обр. 1, Декларация обр. 6 и др. за съответен период. Изготвяне на протоколи и данни за подаването им на хартиен и/или електронен носител.
 • Подаване на данни с КЕП и/или ПИК на Доверителя, както и в съответното държавно учреждение.
 • Възстановяване на бази и/или създаване на бази при тяхното изгубване обхващащи данните необходими за Държавното обществено осигуряване, след предоставяне на необходимите документи от страна на Клиента. Фирмата ни поддържа и разполага със софтуер обхващащ тези данни и изходни справки, формиране на файлове и др. от 1997 година до момента.  
 • Изготвяне на УП-2 и УП-3 след предоставяне на необходимите документи от страна на Доверителя.
 • Изготвяне на ликвидационен сметкоплан, начални салда и приключване на ликвидационна оборотна ведомост
 • Изготвяне на Ликвидационни отчети за подаване в НАП и Агенция по вписванията – Търговски регистър.
 • Подготовка, класифициране, и изготвяне на документи и необходимите справки за предаване на Ведомости за заплати, и съпътстваща документация за архив на НОИ на фирми прекратили дейност независимо от причината за това (прекратяване на дейност по решение на собствениците, несъстоятелност, ликвидация)
FINTEX Consulting

Комплексни счетоводни
услуги за български и
международни контрагенти.

© 2024. Всички права запазени. Уеб дизайн от CreateDesigns

Search

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от тях са важни за правилното функциониране на сайта, а други ни помагат да подобряваме услугите в сайта. Имате възможност да изберете дали да разрешите нашите бисквитки или да ги откажете. Моля, имайте предвид, че отказването на бисквитките ще ограничи възможностите за използване на сайта ни.