Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментното счетоводно обслужване е процес базиран на договорни отношения между дружеството и неговия клиент, включващ комплексна услуга индивидуално ориентирана съгласно нуждите на възложителя. Дейността по абонаментното счетоводно обслужване, предлагана от ФИНТЕКС КОНСУЛТИНГ ООД, осигурява пълното функциониране и регулярно взаимодействие между Клиента и компетентните държавни и/или общински администрации. Услугата включва:

 • Разработване и внедряване на счетоводна политика на Клиента в случай, че такава вече не е разработена.  Анализ, оптимизиране и редактиране на вече съществуваща.
 • Съставяне на индивидуален сметкоплан, с предварително заложени аналитичности във връзка с нуждите за провеждане на анализи от страна на Клиента, и съобразени с минималните изисквания за попълване на отчетни формуляри на НСИ;
 • Изготвяне и внедряване на първични документи и стил на документооборота участващи в бизнес процесите на Доверителя (при поет ангажимент и упълномощаване)
 • Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи под опис изготвен от Клиента;
 • Осчетоводяване на предоставените първични документи с помощта на специализиран счетоводен софтуер с присвояване на архивна контировка за систематизирано класиране, архивиране и улеснено търсене при  изготвяне на справки и отчети;
 • Опция за издаване на фактури от името и за сметка на Клиента (при поет ангажимент и упълномощаване);
 • Обработване на касови и/или разплащания чрез доставчици на платежни услуги, и банкови транзакции на Доверителя;
 • Класифициране на дълготрайните активи на Клиента и избор на амортизационна политика. Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на полагащите се амортизационни отчисления;
 • Изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество и автомобили по ЗМДТ;
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати, начисляване на социални осигуровки и данъци на наети лица и собственици, с подаване на необходимите документи по електронен път;
 • Ежемесечно изготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации и подаването им по електронен път
 • Отчитане на материалните запаси - съобразно избрана от Клиента методология и ниво на аналитичност, с възможност за бюджетиране и следене на нивата на материалните запаси;
 • Съставяне и приключване на годишна оборотна ведомост;
 • Съставяне на годишен счетоводен отчет;
 • Класиране и архивиране по препоръчана от нас и утвърдена от Доверителя методика отчитаща системните контировки за разграничаване на видовете документи.
 • Безплатно Архивно съхранение на първичните счетоводни документи от оперативната / текущата / и предходна отчетни години
FINTEX Consulting

Комплексни счетоводни
услуги за български и
международни контрагенти.

© 2024. Всички права запазени. Уеб дизайн от CreateDesigns

Search

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от тях са важни за правилното функциониране на сайта, а други ни помагат да подобряваме услугите в сайта. Имате възможност да изберете дали да разрешите нашите бисквитки или да ги откажете. Моля, имайте предвид, че отказването на бисквитките ще ограничи възможностите за използване на сайта ни.